Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Na podstawie pkt. 8 Rozdziału IV Statutu Stowarzyszenia – Klub Strzelców i Kolekcjonerów Broni „Sagittarius” zwołuję na dzień 27.02.2022 r., na godzinę 15:00, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

W przypadku, gdy na obrady Walnego Zgromadzenia nie stawi się co najmniej połowa ogólnej liczby członków, w powyżej określonym terminie, na podstawie pkt 12 Statutu wyznaczam kolejny termin Walnego Zgromadzenia Członków na dzień 27.02.2022 r., na godzinę 15:30, podczas którego uchwały zapadać będą bezwzględną większością głosów członków obecnych na zgromadzeniu.

Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w sali klubowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim w następującym porządku:

 1. Przywitanie przybyłych Członków Stowarzyszenia przez Prezesa Zarządu,
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia oraz protokolanta,
 3. Przedstawienie sprawozdań – merytorycznego i finansowego przez Prezesa Zarządu,
 4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, przez Przewodniczącego Komisji,
 5. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami,
 6. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
 7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu planu działalności i finansowego na rok 2022 r.,
 8. Głosowanie w sprawie przyjęcia planów,
 9. Głosowania w sprawie przyjęcia projektów uchwał,
 10. Sprawy różne i wolne wnioski,
 11. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Z uwagi na wagę poruszanych spraw bardzo proszę o niezawodne przybycie.

 

Zarząd Stowarzyszenia Klubu Strzelców i Kolekcjonerów Broni „Sagittarius”