Regulamin

Regulamin użytkowania gminnej strzelnicy sportowej „PARTYZANT”
w Sokołowie Małopolskim

 

ROZDZIAŁ I: PODSTAWA PRAWNA

§ 1

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 284).

§ 2

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic (Dz. U. z 2000 r., Nr 27, poz. 341).

§ 3

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000 r., Nr 18, poz. 234 z późn. zm.).

 

ROZDZIAŁ II: POŁOŻENIE STRZELNICY, WŁAŚCICIEL ORAZ ZARZĄDZAJĄCY STRZELNICĄ

§ 4

Strzelnica „PARTYZANT” położona jest na terenie Sokołowa Małopolskiego, na działkach ewidencyjnych nr 4229/6, 4228/4, 4227/4 i 4226, stanowiących własność Gminy Sokołów Małopolski.

§ 5

Właścicielem strzelnicy jest Gmina Sokołów Małopolski.

§ 6

Zarządzającym strzelnicą jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim.

§ 7

Strzelnica składa się z jednej osi strzeleckiej do strzelań na dystansie do 25 m.

§ 8

Na strzelnicy znajduje się maszt do zawieszania czerwonej chorągiewki uprzedzającej o prowadzeniu strzelania oraz tablice ostrzegawcze przy jej granicy.

§ 9

Granice strzelnicy zabezpieczone są kulochwytami ziemnymi uniemożliwiającymi wstęp osobom nieuprawnionym i zapewniającymi bezpieczne strzelanie.

 

ROZDZIAŁ III: PRZEZNACZENIE STRZELNICY ORAZ PROWADZĄCY STRZELANIE

§ 10

Strzelnica „PARYZANT” jest obiektem przeznaczonym do prowadzenia strzelań szkoleniowych, sportowych i rekreacyjnych oraz treningów strzeleckich z broni palnej, broni pneumatycznej, łuku  oraz kuszy.

§ 11

Korzystanie ze strzelnicy odbywa się w sposób zorganizowany pod nadzorem prowadzącego strzelanie, a także w formie indywidualnego treningu strzeleckiego odbywanego przez osoby posiadające pozwolenie na posiadanie broni palnej oraz uprawnienia prowadzącego strzelanie.

§ 12

Prowadzącym strzelanie jest osoba, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego.

 

ROZDZIAŁ IV: WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRZELNICY

§ 13

Osoby korzystające ze strzelnicy – są to osoby, które zostały wpisane do „Książki rejestru pobytu na strzelnicy” i faktycznie korzystają ze stanowisk strzelniczych. Dopuszcza się wpis do rejestru pobytu samej tylko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie strzelań (zajęć na obiekcie) pod warunkiem, że prowadzi ona własne rejestry uczestników.

§ 14

Osoby towarzyszące – są to osoby, które przebywają na terenie obiektu, ale nie korzystają ze stanowisk strzelniczych i nie podlegają wpisaniu do „Książki rejestru pobytu na strzelnicy”.

§ 15.

Prowadzący strzelanie:

 1. odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
 2. wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu,
 3. prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
  1. imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
  2. numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
  3. oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

§ 16

Na strzelnicy zabrania się:

 1. osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
 2. używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
 3. spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

§ 17

Na strzelnicy, podczas prowadzenia strzelania, w miejscu widocznym, umieszcza się:

 1. regulamin strzelnicy,
 2. plan strzelnicy z oznaczeniem:
  1. stanowisk strzeleckich,
  2. punktu sanitarnego,
  3. dróg ewakuacji,
  4. miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,
 3. wykaz sygnałów alarmowych,
 4. informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

§ 18

Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 19

Odbywanie strzelania jest możliwe tylko wtedy, gdy prowadzący strzelanie, odbywający indywidualny trening lub instruktor prowadzący zorganizowany trening strzelecki dysponują telefonem komórkowym i apteczką, które są traktowane na równi z naniesionym na planie strzelnicy punktem sanitarnym i miejscem instalacji telefonu i je zastępują. Wszyscy odbywający strzelanie zapoznani są z lokalizacją apteczki i telefonu.

 

ROZDZIAŁ V: SPOSÓB OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ

§ 20

Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów lub wymaga tego charakter prowadzonych zajęć.

§ 21

Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.

§ 22

Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.

§ 23

Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.

§ 24

Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.

§ 25

Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową.

§ 26

Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy. Tarcze lub cele umieszcza się na tle kulochwytów, na poziomie nie wyższym niż twarz strzelca.

§ 27

Strzelanie z broni prowadzi się ze stanowisk strzeleckich (z pozycji: leżąc, klęcząc, stojąc lub poruszając się przy strzelaninach dynamicznych) trzymając broń skierowaną prostopadle do kulochwytu oraz równolegle do powierzchni terenu między stanowiskiem strzeleckim a tarczą (celem). Zabronione jest unoszenie broni i oddawanie strzału powyżej tarczy (celu).

 

 

ROZDZIAŁ VI: SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA STRZELNICY

§ 28

Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.

§ 29

Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.

§ 30

Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.

§ 31

Po komendzie „STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.

§ 32

Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.

§ 33

Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.

§ 34

Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.

 

ROZDZIAŁ VII: DODATKOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA STRZELNICY

§ 35

Na strzelnicy mogą odbywać się następujące rodzaje strzelań:

 1. statyczne z broni bocznego i centralnego zapłonu oraz broni rozdzielnego ładowania, w przypadku której energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę nie przekracza 2 000 J,
 2. dynamiczne z broni bocznego zapłonu oraz pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu.

§ 36

Na strzelnicy zabrania się strzelania ogniem ciągłym. Strzelanie z amunicji wytworzonej na własny użytek (elaborowanej) jest dozwolone po okazaniu jej do inspekcji prowadzącemu strzelanie i za jego wyraźną zgodą

§ 37

 1. Zabrania się strzelać:
  • z broni technicznie niesprawnej
  • amunicją niesprawną, której użycie jest zabronione, niezgodną z typem użytej broni
  • poza wyznaczone pasy ognia
  • do innych urządzeń strzelnicy nie będących celami
  • jeżeli jest podniesiona biała chorągiew
 2. Strzelanie przerywa się na komendę (sygnał) prowadzącego strzelania lub samodzielnie, w razie:
  • pojawienia się przed strzelającymi ludzi, sprzętu i zwierząt
  • padania pocisków poza wyznaczone pasy ognia
  • utraty łączności z prowadzącym strzelania
  • utraty orientacji przez strzelającego
  • powstania pożaru
  • podniesienia białej chorągwi
  • otrzymania meldunku lub sygnału o naruszeniu bezpieczeństwa.
 3. Po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” strzelający rozładowują i zabezpieczają broń jeśli tego wymaga, przyjmują pozycję bezpieczną i czekają na polecenia prowadzącego strzelanie

§ 38

Strzelać mogą dzieci od 13 roku życia, posiadające dokument potwierdzający tożsamości, wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

§ 39

Korzystanie ze strzelnicy następuje pod nadzorem osoby prowadzącej strzelanie.

§ 40

Trening bezstrzałowy („na sucho”) dozwolony jest tylko za zgodą prowadzącego strzelanie, na stanowiskach strzeleckich lub za zgodą prowadzącego strzelanie, w innym miejscu przez niego wyznaczonym. Przed rozpoczęciem treningu bezstrzałowego należy bezwzględnie sprawdzić rozładowanie broni oraz magazynków. Powyższe czynności dokonuje prowadzący strzelania.

§ 41

Wszystkie osoby przebywające w obiekcie strzelnicy są zobowiązane do stosowania ochronników słuchu i okularów ochronnych.

§ 43

Załadowanej broni nie można wypuszczać z ręki, jak również w takim stanie jej odkładać lub przekazywać innej osobie.

§ 44

Obiekt strzelnicy może zostać udostępniony:

 1. osobom indywidualnym posiadającym pozwolenia na broń dysponujących własną bronią i amunicją, po okazaniu dokumentów uprawniających do prowadzenia strzelań lup pod nadzorem prowadzącego strzelanie wyznaczonego przez zarządcę obiektu,
 2. osobom nie posiadającym pozwolenia na broń, pod warunkiem, że broń, amunicję oraz bezpośrednią opiekę i nadzór zapewni prowadzący strzelanie,
 3. szkołom, klubom strzeleckim, podmiotom i instytucjom celem realizacji programów szkoleniowych i treningowych oraz organizacji zawodów i imprez strzeleckich.

§ 45

Obiekt strzelnicy udostępniany jest na zamówienie w terminach i na zasadach ustalonych z zarządzającym strzelnicą.

§ 46

Korzystający ze strzelnicy, przed rozpoczęciem strzelania, zobowiązani są do:

 1. okazania dokumentów uprawniających do posiadania broni,
 2. okazania dokumentów potwierdzających legalność posiadanej broni
 3. okazania dokumentu tożsamości w przypadku braku pozwolenia na posiadanie broni,
 4. dokonania niezbędnych wpisów w dokumentacji obiektu strzelnicy.

§ 47

Kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin rozstrzyga prowadzący strzelanie wyznaczony przez zarządzającego strzelnicą.